Regulamin

Regulamin sklepu inernetowego eequus.pl

 

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU)

7. REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU)

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. OPINEO - wysyłka ankiet z prośbą o wystawienie opinii.

 

Sklep Internetowy www.eequus.pl dba o prawa konsumenta. Konsument

nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.

Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia

Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się

przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia

niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać

jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie

wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy

tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności

postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,

pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.eequus.pl

prowadzony jest przez EQUUS Anna Szmigielska z siedzibą w Pawłowa (łódzkie). NIP: PL 7691806984, REGON

384924583.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i

do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem

pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z

realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane

osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady

wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu

Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba,

której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich

treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny

formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie

Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego

koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy

i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy

powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną

zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje

zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży

ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą

(loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie

teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez

Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w

Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa

dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty

elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej

Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych

treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o

Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.e-equus.pl.

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – EQUUS Anna Szmigielska z siedzibą w Pawłowa (łódzkie). NIP: PL

7691806984, REGON 384924583.

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo

zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu

Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną

przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu

Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy

powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną

zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje

zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi

Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą

Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie

dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza

Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola "Załóż konto". W Formularzu

Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących

danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer

domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty

elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku

Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie

nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez

czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez

podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie

stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem

poczty elektronicznej na adres: biuro@e-equus.pl lub też pisemnie na

adres: Equus, Pawłowa 32

97-425 Zelów.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia

rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do

elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia

następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków –

(1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie

Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola

"Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" – do tego momentu istnieje możliwość

samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy

kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na

stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest

podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i

nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy,

miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer

telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:

Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów,

sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne

jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest

nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą

złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego

zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez

Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu

łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w

zakładce "Newsletter" widocznej na stronie Sklepu Internetowego imienia i

adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne

edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola "Wyślij" oraz (3) potwierdzeniu

chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link

potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty

elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez

zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z

chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie

przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i

bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z

Newslettera) poprzez kliknięcie w stosowny link rezygnacji zawarty w

danej wiadomości Newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do

Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres: biuro@e-equus.pl lub też pisemnie na adres: Equus, Pawłowa 32,

97-425 Zelów.

 

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem

teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer,

laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2)

dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla

Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i

wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i

wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5)

włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies

oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego

w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze

poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności

intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany

jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę

obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez

Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu

Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która

została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na

przykład:

2.4.2. osobiście pod adresem: Equus, Pawłowa 32, 97-425 Zelów.

2.4.3. pisemnie na adres: Equus, Pawłowa 32, 97-425 Zelów.

2.4.4. telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 604 501 559

2.4.5. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-equus.pl

2.4.6. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego

zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Kontakt".

Stosowny formularz znajdą państwo na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka i zwroty”

2.4.7. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1)

informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w

szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania

Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację –

ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie

wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego

opisu reklamacji.

2.4.8. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

jej złożenia.

 

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po

uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza

Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana

jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z

podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach

dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe)

oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o

obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu

Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili

wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje

po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym

zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego

otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji

następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej

wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia

Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz

potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez

Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży

między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści

zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie

niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2)

przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2.

Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i

zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2.1. mBank

4.1.2.2. Numer rachunku: 45 1140 2004 0000 3002 7954 7539

4.1.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

4.1.3.1. Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności

elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest

do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia

Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy

odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy

odbiorze przesyłki.

 

 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej, a także po za nią.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży

stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport,

dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach

Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka i zwroty” oraz w trakcie

składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli

związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

5.3.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

5.3.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba

że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano

inny termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy

się w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,

płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku

bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

6. REKLAMACJA PRODUKTU

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU)

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta

będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z

działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z

Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami

prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych

warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

(Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.2 Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z

tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz uprawnień Klienta są

określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Reklamacja

towaru"

6.3. Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z

Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu

doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie

oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może

zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. osobiście pod adresem: Equus, Pawłowa 32, 97-425 Zelów.

6.3.2. pisemnie na adres: Equus, Pawłowa 32, 97-425 Zelów.

 

6.3.3. telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 604 501 559

6.3.4. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-equus.pl

6.3.5. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego

zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Kontakt".

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1)

informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w

szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; (2) żądania

sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub

oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i

przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w

zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na

skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu

reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak

ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że

Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do

reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z

niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży niezbędne będzie dostarczenie

Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o

dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Equus, Pawłowa 32,

97-425 Zelów. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj

Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez

Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany

jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Produkt Sprzedawcy w

miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu

nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do

reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu.

 

 

7. REKLAMACJA PRODUKTU

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta,

jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są

określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w

Kodeksie Cywilnym.

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu

wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu

Internetowego w zakładce "Reklamacja towaru"

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

7.3.1. osobiście pod adresem: Equus, Pawłowa 32, 97-425 Zelów.

7.3.2. pisemnie na adres: Equus, Pawłowa 32, 97-425 Zelów.

7.3.3. telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 604 501 559

7.3.4. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-equus.pl

7.3.5. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego

zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Kontakt".

7.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1)

informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w

szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu

doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o

obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych

kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy

rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu

poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność

reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak

ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że

Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.6. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do

reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z

rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient

zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt

Sprzedawcy na adres Equus, Pawłowa 32, 97-425 Zelów. Jeżeli jednak ze

względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania

dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie

utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim

uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się

znajduje.

7.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu

nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do

reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza

prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i

ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub

usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

 

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez

Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych

(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których

zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów

Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe

możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń:

8.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego

sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia

2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z

wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów

konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25

września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania

stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz.

1214).

8.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego

inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15

grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z

wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego

zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat

zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego

inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na

stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów

Inspekcji Handlowej.

8.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia

sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej

pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji

społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym

numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU)

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić

bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie

dziesięciu dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy

wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od

umowy może zostać złożone na przykład:

9.1.1. osobiście pod adresem: Equus, Pawłowa 32, 97-425 Zelów.

9.1.2. pisemnie na adres: Equus, Pawłowa 32, 97-425 Zelów.

9.1.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eequus.pl

9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na

stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Odstąpienie od umowy".

Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to

obowiązkowe.

9.3. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy,

liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy

umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

9.4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a

konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony

świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była

konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić

niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych.

Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich

odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

9.5. Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego

płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta, na wskazany przez

konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny

sposób. Konsument może zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: Equus,

Pawłowa 32, 97-425 Zelów.

9.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą

konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz

9.3; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na

informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich

oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena

lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4)

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym

przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5)

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub

których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7)

usług w zakresie gier hazardowych.

 

 

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

10.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni

kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez

ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8

Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed

jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na

przykład:

10.1.1. osobiście pod adresem: Equus, Pawłowa 32, 97-425 Zelów.

10.1.2. pisemnie na adres: Equus, Pawłowa 32, 97-425 Zelów.

10.1.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-equus.pl

10.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w

załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny

jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Odstąpienie od umowy".

Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to

obowiązkowe.

10.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

10.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc

zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od

objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego

osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1)

obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w

częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub

części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas

oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

10.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

10.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

10.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o

odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez

niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych

kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego

niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu

płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził

się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi

kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od

konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od

konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia

przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14

dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt

Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do

odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do

zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Konsument może zwrócić Produkt na adres: Equus, Pawłowa 32, 97-425

Zelów.

10.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości

Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza

konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

10.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż

najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym,

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych

przez niego dodatkowych kosztów.

10.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

10.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni

usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed

rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę

utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie

zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje

kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt

nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub

służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której

przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem

świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,

którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty,

które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem

świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy

zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero

po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad

którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie

żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej

naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne

usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty

inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub

konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w

odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem

świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie

zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników,

periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej

w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie

zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu

samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono

dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści

cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10.9.2. Zgodnie

z art.3.1 pkt 10. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach

konsumenta, przepisów ustawy nie stosuje się do umów zawieranych poza

lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty

kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

 

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte

dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

11.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w

tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie

Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do

Sprzedawcy.

11.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo

ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania

przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez

Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi

przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary

związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub

uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi

odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od

przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w

przewozie przesyłki.

11.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem

przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać

przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.

Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie

Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do

ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność

Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego

konsumentem zostaje wyłączona.

11.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może

wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem

natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie

Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

11.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do

Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej

podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego

roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości

zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie

więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do

Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody

przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z

tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie

będącego konsumentem.

11.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a

Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi

właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2. Zmiana Regulaminu:

12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian

Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w

zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień

niniejszego Regulaminu.

12.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o

charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto)

zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane

wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest

Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie

wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała

wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych

Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o

innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany

Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych

Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie

zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały

wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane

lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają

zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w

szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze

zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami

będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.)

oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o

zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141,

poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z

Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z

dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne

właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

13. OPINEO - wysyłka ankiet z prośbą o wystawienie opinii.

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy

z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty

elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego

opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak

nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Kategorie

 

Realizujemy zamówienia
przez telefon+48 604 501 559do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Sklep internetowy Shoper.pl